Home

ANBI

DVD bestellen

Diensten terug kijken

Adresgegevens

Contact

Gewoon doen


Hoe geven we in onze gemeente via het diaconaat handen en voeten aan de opdracht van Jezus om hen lief te hebben in Zijn Naam? En hoe willen we dat in de toekomst gaan doen? Wat kunnen we hierover vinden in de Bijbel?


Lucas 10:

Het verhaal van de barmhartige Samaritaan.

Jezus legt aan de hand van een verhaal uit wat het betekent om je naaste lief te hebben als jezelf. Daarna zegt Hij: “Doet u dan voortaan net zo!”


Micha 6 :8

Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.


Matteüs 25:34-40

Dan zal de koning tegen de groep rechts van zich zeggen: “Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. 35 Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, 36 ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.” 37 Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven? 38 Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en gekleed? 39 Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toe gekomen?” 40 En de koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijkste van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.”Diaconaal handelen is:

Handelen vanuit Gods genade, en vanuit de overvloed die Hij ons geeft. Hij zegent ons, zodat wij die zegen delen met medemensen die tijdelijk of langdurig te kort komen, op verschillende gebieden.De onzichtbare God (praktisch) zichtbaar maken voor een wereld die Hem nog niet (her)kent. We zijn bij anderen in hun nood, en daarmee kunnen we God ‘uitleggen’. God met ons / God in ons / God dóór ons! Met andere woorden: De liefde die we van God hebben ontvangen, mogen we beantwoorden naar God toe, en doorgeven aan anderen. Op verschillende manieren.Het liefhebben en dienen van de zieken, de armen, de zwakken en de mensen aan de rand van de samenleving. Niet uit eigen kracht, maar vanuit de liefde van God die in ons hart is uitgestort,


In Matteüs 25: 35+36 verteld Jezus hoe de rechtvaardigen hun naasten (Jezus) op aarde gediend hebben. Dat is op vijf vlakken:

Honger en dorst – voedingVreemdeling – opnemen in de gemeenschapZiek - bezochtGevangenen – bezochtNaaktheid – gekleed

We mogen met ons diaconaat ook op die gebieden in onze woonplaats aan de gang gaan. Met als toevoeging dat we ook ons willen gaan richten op materiële ondersteuning. Sommige onderdelen worden al deels ingevuld:


Ziekenbezoek in de gemeente:

bezoekzusters en broeders : binnen de kringen : Vrouwencontact


Honger en dorst:

Elke week worden er voedingsmiddelen ingezameld en naar de voedselbank gebracht. Er wordt 10 x per jaar een inzamelingsactie gehouden bij de supermarkten.


Honger en dorst/Vreemdeling opnemen:

Op 1e kerstdag organiseren we een kerstmaaltijd voor iedereen die tegen de kerstdagen op ziet.

Met het taakveld Zending & Diaconaat willen we tot een werkplan komen waarin we met elkaar gaan nadenken op welke wijze we aan de slag gaan met de bovengenoemde vijf gebieden. Ik kan me voorstellen dat we niet met alle vijf tegelijkertijd kunnen beginnen, maar we kunnen wel een plan maken waarmee we daar naar toe kunnen werken. Daar willen we de gemeente graag bij betrekken.Waarom:

Omdat de liefde van Christus ons dringt! M.a.w. Gods liefde is in ons hart uitgestort. Het is de bedoeling dat we die niet voor ons zelf houden, maar rijkelijk uitdelen aan de mensen om ons heen. We hebben de opdracht om om te zien naar de mensen om ons heen!!Klik hier voor project ‘MAF Mission Avation Fellowship

Klik hier voor project Open Doors

Klik hier voor project Bod - Roemenië